رابطة معرفت و سعادت از ديدگاه ملاصدرا / جمعه‌خان افضلي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 595 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 533 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چكيده
بي‌شك دغدغه اصلي انسان در اين كرة خاكي رسيدن به سعادت است. سعادت معناهاي مختلف و چهره‌هاي متفاوتي دارد و هر كسي تصويري از آن را در ذهن دارد. همان‌گونه که تلقي‌هاي موجود از سعادت گوناگون است، راه‌هاي دستيابي به آن نيز متفاوت است. سعادت خيالي، راه‌هاي مخصوص خود را دارد و سعادت حقيقي نيز مسيرهاي ويژة خود را مي‌طلبد. اين نوشتار در صدد است كه نخست معناي سعادت حقيقي را از ديدگاه حكمت متعاليه به دست دهد و سپس نشان دهد كه در اين فلسفه، چه سازوكاري براي رسيدن به اين قلة رفيع پيش‌بيني
شده است.
براساس پژوهش‌ها، از نظر صدرا سعادت حقيقي در گرو رسيدن به مرتبة عقل بالفعل است و راه رسيدن به اين هدف، افزون بر تطهير نفس، كسب معارف عقلي و تأمل در صورت‌هاي عقلاني است. انسان با زدودن موانع و كسب معرفت عقلاني و فلسفي كمال مي‌يابد و اين فرايند تا آنجاست كه نفس صورت عقلاني به خود گيرد. نفس با رسيدن به مرتبة عقل بالفعل و اتخاذ صورت عقلاني، به بيشترين لذت ممكن كه هرگز قابل قياس با لذت‌هاي حسي نيست، دست مي‌يازد. اينكه معرفت عقلاني چگونه مي‌تواند زمينة استكمال انسان را فراهم سازد و زمينه‌ساز پيوند او با عقل بالفعل گردد، با تأمل در ديدگاه صدرا در باب حقيقت علم و نسبت آن با عالم به‌دست مي‌آيد.
 
کليدواژه‌ها
معرفت، سعادت، حکمت، عقل بالفعل، لذت، کمال، تجرد تام، ادراک هستي، نفس.