بازنگري در نقدها و نوآوري‌هاي منطقي سهروردي در حکمه‌الاشراق / محمدباقر ملكيان

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 610 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 529 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چکيده
مشهور است که شيخ شهاب‌الدين سهرودي، در زمينه منطق ارسطويي نقدها و نوآوري‌هايي دارد. از جمله اينکه ايشان قاعدة مشائيان در باب تعريف را نقض و نقدهاي اساسي بر آن وارد کرد. همچنين ايشان همه قضاياي موجهه را به قضيه ضروريه و نيز همه قضاياي محصورة سالبه را به موجبه برمي‌گرداند. سهروردي نشان داد که ميان سالبه محصله با موجبه معدوله تفاوتي نيست و تمامي ضروب انتاجي قياسي را به ضرب اول از شکل اول ارجاع داد. وي همچنين نظر خاصي در مورد حدسيات دارد.
                        در اين مقاله برآنيم تا با مراجعه به بخش منطق کتاب حکمهْْ‌الاشراق سهرودي، اين نقدها و نوآوري‌ها را بازخواني کنيم تا روشن شود که آيا آن نقدها و نوآوري‌ها به واقع درست و ابتکاري‌اند؟
 
کليدواژه‌ها
حد، قضية موجهه، قضية ضروريه، قضية سالبه، قضية معدوله، ضرب، شکل، حدسيات و عقدالوضع.