درنگ در تعريفي ديگر از قضية خارجيه و حقيقيه و دست‌آورد آن / ابراهيم نوئي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چکيده

محقق نائيني از جمله انديشمندان شيعي در علم اصول فقه است که با دسته‌بندي قضايا به حقيقيه و خارجيه، احکام شرعي را بر قضاياي حقيقيه بنيان گذارده است.

اين نوشتار کوشيده است افزون بر گزارش تعريف‌هاي اين محقق توانمند از گزاره‌هاي ياد شده و پاسخي که وي ـ بر پايه آن تعريف‌ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قياس اقتراني داده است، به نقد اين تلاش‌ها بپردازد.

 

کليدواژه‌ها

قضيه خارجيه، قضيه حقيقيه، محقق نائيني، محقق سبزواري، قياس، دور.