فلسفه علم كلام / محمد ايزدي‌تبار

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 673 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 660 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

با مطرح‌شدن فلسفه‌هاي مضاف و گسترش آن در دوران معاصر و نقش مفيد آن در رشد و پيشرفت دانش‌ها احساس نياز به بحث از فلسفه‌هاي مضاف به علوم ديني نيز به طور جدي به ميان آمده و انديشمندان مسلمان در طول نيم قرن اخير آثار و مقاله‌هايي در زمينه امکان تأسيس فلسفه‌هاي مضاف به علوم ديني از قبيل فلسفه فقه، فلسفه کلام، فلسفه علم حديث و ساير علوم ديني و در مرحله بعد بيان ماهيت و ساختار و قلمرو بحث در اين فلسفه‌ها عرضه کرده‌اند.

اين مقاله با بيان ماهيت و ويژگي‌هاي فلسفه‌هاي مضاف به طور عام و فوايد و ساختار اين فلسفه‌ها به بحث از فلسفه علم کلام به مثابه يکي از فلسفه‌هاي مضاف به علوم ديني پرداخته و پس از اشاره به امکان طرح چنين فلسفه مضافي و نيازمندي به آن، ماهيت و تعريف فلسفه علم کلام، تفاوت آن را با دانش‌هايي همچون فلسفه دين، کلام عقلي، الهيات طبيعي و کلام فلسفي بيان کرده و در پايان با اشاره به قلمرو مباحث فلسفه علم کلام، براي آن ساختاري ارائه نموده است.

کليدواژه‌ها

فلسفه مضاف، فلسفه مضاف به حقايق، فلسفه مضاف به علوم، فلسفه علم کلام، رئوس ثمانيه.