جايگاه روش عقلي و نقلي در تحقيق مسائل كلامي / محمدباقر ملكيان

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 678 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 660 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

از مسائل مورد بررسي در فلسفه هر علمي، متدولوژي يا روش‌شناسي آن علم است؛ براي مثال، در فلسفه علم کلام بررسي مي‌شود که مسائل اين علم با چه روش يا روش‌هايي اثبات مي‌شوند و اين روش يا روش‌ها چه محدوديت‌ها، پيش‌فرض‌ها و ويژگي‌هايي دارند. در اين مقاله بر آنيم تا معلوم کنيم که آيا مي‌توان همه مسائل علم کلام را با روش نقلي يا عقلي تحقيق و اثبات کرد. به سخن ديگر، آيا علم کلام تک‌روشي است يا چند روشي؟ از اين‌رو با واکاوي مشخصات و مختصات روش نقلي و نيز روش عقلي معلوم خواهيم کرد که علم کلام چند روشي است؛ زيرا مسائل علم کلام از يک سنخ نيستند.

کليدواژه‌ها

فلسفه علم کلام، روش‌شناسي، روش عقلي، روش نقلي، کلام فلسفي، کلام نقلي.