شماره 26 (فلسفه اسلامي) ـ سال هشتم، شماره اول، بهار 1392