ملاك اين هماني در تجدد امثال / رسول باقريان

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 716 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 713 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

 

چکيده

تجدد امثال عبارت است از آفرينش مدام اشيا که نتيجه آن ظهور و پيدايي صورتي مشابه و نابرابر با صورت قبلي در هر لحظه است؛ با اين توضيح که در اين فرايند جوهر عالم دچار تغيير و تبدل نمي‌شود. پرسش اساسي در مسئله تجدد امثال اين است که ملاک اتصال و اين هماني صور متبدل چيست؟ اگر همه صورت‌ها لحظه به لحظه در حال تبدل هستند، چه چيزي مي‌تواند اين صورت‌هاي مشابه را به هم وصل کند و عامل حفظ وحدت و شخصيت اين صورت‌ها باشد؟ برخي ثبات نفس رحماني را عامل اين هماني مي‌دانند. برخي ديگر عين ثابت را که آن هم نامتبدل است، باعث اين هماني در تجدد امثال مي‌دانند اما ديدگاه سوم جوهريت تنزل يافته از نفس رحماني در هر شيء را عامل اين هماني در تجدد امثال مي‌داند. در اين نوشتار پس از بررسي و تحليل هر سه نظريه، ديدگاه سوم پذيرفته مي‌شود.

کليدواژه‌ها

تجدد امثال، ملاک اين هماني، نفس رحماني، عين ثابت، جوهريت تنزل يافته.