ساختار كلي مسائل عرفان عملي / شوراي علمي عرفان عملي مركز دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي؛ نگارش: اصغر نوروزي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 720 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 713 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

 

چكيده

گفت‌وگو درباره ساختار و چارچوب كلي علم عرفان عملي، با پرداختن به مسائلي چون چيستي، موضوع، مبادي، مسائل، روش و غايت اين علم سامان مي‌يابد. اهميت اين مباحث برخاسته از ارزشمندي جايگاه عرفان عملي در ميان ساير ابعاد عرفان است كه پرداختن به آن مجال ديگري مي‌طلبد. عرفان عملي نوعي صيرورت، تحول و معراج روحاني است كه رهروان اين سفر با سير و سلوك آگاهانه و مستمر به سوي مقصد نهايي، يعني حق‌تعالي، بدان دست مي‌يابند. تدوين تجربه‌هاي باطني و ارزنده ره‌يافتگان به مقصد نهايي، به صورت مجموعه‌اي از سفرنامه‌هاي غني، راهگشا و آموزنده براي رهروان اين راه، علم عرفان عملي را تشكيل مي‌دهد. آنچه در اين نوشتار به آن مي‌پردازيم، ساختار كلي مسائل علم عرفان عملي است كه نگاهي بيروني و تأملي عقلاني درباره اين علم و از جمله مباحث فلسفه علم عرفان عملي مي‌باشد. بر اين اساس مسائل علم عرفان عملي، گزاره‌هاي ناظر به راه‌ها و روش‌هاي سير، اعمال و احوال و درجات سائر و منازل، مقامات و موانع مسير مي‌باشد. تنوع و كثرت روش‌هاي سير و تفاوت مقامات و منازل در مسير الي الله معلول تكثر و تمايز مناسبت‌ها و استعدادهاي ذاتي و عارضي سائرين الي‌الله است.

کليدواژه‌ها

مسائل عرفان عملي، سير، سائر،طريق الي الله، منازل، سلوك.