نقش خيال در آفرينش آثار هنري از ديدگاه علامه طباطبايي / مهدي اميني

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 724 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 721 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

 

چكيده

«خيال» در مباحث فلسفه هنر و زيبايي از ديرباز، اهميت ويژه‌اي داشته است. در سنت حکيمان مسلمان، بررسي خيال منفصل ـ عالم مثال ـ از منظر هستي‌شناسانه نيز مورد توجه و بررسي قرار گرفته است اما جايگاه اصيل بحث از خيال، در حوزه معرفت‌شناسي قرار مي‌گيرد و مهم‌ترين علت آن، ارتباط خيال و مسائل آن، با ادراک و قواي ادراکي است. نظر به اينکه مراجعه به سنت فيلسوف نامور و اثرگذار معاصر، علامه طباطبايي، في نفسه ارزشمند است، بازخواني مجدد و طرح پرسش‌هايي با رويکرد زيبايي‌شناسانه در حوزه خيال، مي‌تواند بستر ارزشمندي براي نظريه‌پردازي و استحصال رهيافت‌هاي مهم باشد. جستار حاضر به بررسي خيال، از حيث ادراکي و نيز تبيين جايگاه آن در ميان قواي نفس و سپس تحليل ارتباط آن با عالم مثال پرداخته و در پايان، تطبيق و تبيين جايگاه و نقش آن در ادراک و آفرينش اثر هنري را مورد توجه قرار داده است.

کليدواژه‌ها

خيال، ادراک، قواي نفس، عالم مثال.