رهبري امام معصوم(ع) در عصر غيبت و تكامل انسان / رحيم شاهدي

چکيده

لازمه زمان‌شمولي، جهان‌شمولي، خاتميت و جامعيت دين اسلام و گره خوردن همه ويژگي‌هاي يادشده به مسئله امامت و ولايت امامان معصوم(ع)، پاسخ‌گو بودن دين در شرايط گوناگون و حل و فصل مشکلات ديني مردم است و سقوط مرجعيت علمي و سياسي اهل‌بيت(ع) و نيز غيبت آخرين حجت الهي(ع)، در هدايت مردم و رسيدن آنان به سرمنزل مقصود آسيبي نمي‌رساند.

مقاله پيش‌رو بر آن است به دور از گرفتارشدن در هياهوهاي حاشيه‌اي و تکراري، به بازکاوي قلمروهاي مبهم و ناگشوده در امر هدايت امت با وجود در دسترس نبودن امام معصوم(ع) در عصر غيبت بپردازد و با تکيه بر منابع درون‌ديني، چگونگيِ تأمين شدن سعادت کامل انسان در عصر غيبت را ارائه كند.

 

كليدواژه‌ها

رهبري امام، تکامل انسان، عصر غيبت، جامعيت دين.