رستگاري، كلام و اقدامات سازماني در گذران قرن‌ها / ترجمه: ميثم لطيفي، مجيد مطهري‌نيا

چکيده

بشريت پيشينه‌اي طولاني در جست‌وجو براي محفوظ ماندن از رنج‌ها دارد؛ اگرچه فهم چگونگي دستيابي به رستگاري، در طول زمان دگرگون شده است. با چشم‌پوشي از چگونگي اين فهم، فهم غالب از رستگاري با چگونگي سازمان يافتن نظام‌ها و ساختارهاي اجتماعي در طول تاريخ همبسته بوده است. اين مقاله مروري تاريخي از رابطه ميان رستگاري و اقدامات سازماني با تأکيدي ويژه بر ديدگاه‌هاي گوناگون در سنت‌هاي مسيحيت غربي طي دو هزار سال گذشته را ارائه مي‌کند. با استفاده از چارچوب تحليلي سه‌بُعدي شامل کيفيت رستگاري، لحظه رستگاري و مکان فعل اخلاقي، تغييرات اصلي معناي رستگاري در طول زمان و اقدامات سازماني شاخص مرتبط با هر يک از معاني را توصيف خواهيم کرد. همچنين با طرح دلالت‌هاي تحليل خود براي بررسي رابطه اقدامات سازماني و رستگاري در ديگر اديان ـ براي ايجاد فهمي دقيق‌تر از رهايي و براي توسعه رويکردهايي پاد‌فرهنگي نسبت به مديريت و تقويت «تمايلات کلامي» در نظريه سازمان و مديريت ـ نتيجه‌گيري خواهيم کرد.

كليدواژه‌ها

تاريخ مسيحيت، رهايي (emancipation)، اسلام، ماکس وبر، تاريخ سازمان، رستگاري (salvation)، تمايلات کلامي.