امكان و ضرورت نبوت از ديدگاه ابن‌سينا و قاضي عضد ايجي / عليرضا نادري

چکيده

ابن‌سينا بر اساس طبيعيات خود و از آن رو كه انسان را مدني بالطبع مي‌داند، وجود پيامبر را در تحقق مدينه و جامعه انساني ضروري دانسته و نبودن او را با عنايت الهي به تحقق نظام احسن ناسازگار و موجب انقراض نوع انساني مي‌داند.

اما قاضي عضد ايجي همگام با ديگر اشاعره، با انكار اصل ضرورت علّي، هيچ امري را در جهان ضروري نمي‌داند و امكان نبوت را با تمسك به قاعده «ادل دليل علي امكان شيء وقوعه» تبيين مي‌کند.

در اين مقاله در پي مقايسه ميان ديدگاه اين دو انديشمند درباره ضرورت پيامبري برآمده‌ايم.

کليدواژه‌ها

ضرورت، امکان، نبوت، معجزه.