تبيين فرايند ساخت‌يابي جامعه فضيلت‌مدار از منظر فلسفه سياسي اسلامي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 780 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 776 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال سيزدهم، شماره اول، پياپي36، بهار و تابستان 1397

هادي شجاعي : دانشجوي دكتري علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره.      shojaeehadi@yahoo.com

چكيده
فضيلت را مي‌توان مهم‌ترين عنصر انساني به‌شمار آورد كه با بهزيستي اين‌جهاني و آن‌جهاني، مادي و معنوي، فردي و اجتماعي و... پيوند مستقيم و موثر برقرار مي‌كند. از نگاه فيلسوفان سياسي، فضيلت روح جهان اجتماعي است و بود و نبود آن در شکل‌دادن به ماهيت جوامع مدني،‌ ساختار اجتماعي آن و تعاملات ميان مردم بسيار اثرگذار است. ازاين‌رو، اين فيلسوفان بنيان جامعه مطلوب خويش را بر شالوده فضيلت گذاشته و هدف از ايجاد شهر، حكومت و نظامات آنها را، بنانهادن جامعه فضيلت‌مدار معرفي مي‌كنند. اين پژوهش درپي پاسخ به اين پرسش اساسي است كه ساخت‌يابي جامعه فضيلت‌مدار براساس چه سازوکار و فرايندي سامان مي‌يابد؟ نويسنده مي‌كوشد با روش توصيفي ـ تحليلي و با تجزيه‌وتحليل ديدگاه‌هاي فيلسوفان سياسي اسلامي، تصويري دقيق از فرايند مهندسي اجتماعي در بستر فلسفه سياسي اسلامي ارائه دهد.
كليدواژه‌ها
جامعه، فضيلت، مدينه فاضله، فلسفه سياسي اسلامي.