نقد دلايل برتراند راسل بر بي‌اعتباري براهين اثبات خداوند

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 810 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 799 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

فرهاد گلستانه*

محمد دانش مقدم**

چکيده

ديدگاه راسل درباره وجود خداوند، «لاادري‌گري» يا به عبارتي، خداناباوري سلبي است. او از سويي، به وجود هيچ‌گونه خدايي باور ندارد و از سوي ديگر نيز آن را انکار نمي‌کند. پژوهش پيش‌رو درپي نقد دلايل راسل بر بي‌اعتبار کردن براهين اثبات خداوند است. و در روشي توصيفي- تحليلي با مراجعه به کتاب‌ها و مقالات دست اول راسل، ايرادات وي را به چالش کشيده است. نگارنده برآن است که راسل در تضعيف براهين اثبات خداوند، تنها به معلومات عمومي بسنده کرده است و مسئله خدا را منحصر به باورها و ايده‌هاي موهوم دانسته و سپس درپي تحليل، نقد و رد آنها گام برداشته است. در اين نوشتار با بررسي و نقد دلايل راسل، سستي و بي‌اعتباري منطقي آنها نمايان مي‌شود

 

کليدواژه‌ها

خدا، راسل، براهين اثبات خدا، ايرادات راسل، نقد راسل.


*. دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول)                 farhad.golstaneh@gmail.com

**. دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد       mohammaddaneshmoghaddam@gmail.com

     تاريخ دريافت: 09/06/1397، تاريخ پذيرش: 27/12/1397