بررسي ادعاي نفي خلود عذاب براساس تشكيك در ماهيت

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 812 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 799 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

سيد محمد حسين ميردامادي*

چکيده

برخي از شارحان متأخر حکمت متعاليه، به‌تازگي مباحثي را درباره نفي خلود عذاب براساس نفي تشکيک در ماهيت مطرح کرده‌اند. هدف مقاله پيش رو، بررسي فلسفي اين ادعاست که با روش توصيفي ـ تحليلي و با نگاه مسئله‌محور، نخست به تحليل مفهومي و دلايل مسئله تشکيک در ماهيت که مبناي بحث است، خواهد پرداخت و پس از دستيابي به نتيجه، امکان همبستگي ميان مسئله تشکيک در ماهيت و خلود عذاب مورد بررسي و تبيين قرار خواهد گرفت. همچنين پرسش‌هاي ديگري که از نظر عقلي ممکن است به آموزه کلامي «خلود عذاب» خدشه وارد کند، طرح و به آنها پاسخ درخور داده خواهد شد.

 

کليدواژه‌ها

تشکيک، تشکيک در ماهيت، اعيان ثابته، خلود عذاب.


*. دانشجوي دکتري حکمت متعاليه دانشگاه اصفهان.                                          smhm751@yahoo.com

  تاريخ دريافت: 29/01/1398، تاريخ پذيرش: 03/04/1398.