كاوشي وجودشناختي در باب وصف كلام الهي و اقسام آن و چگونگي دريافت آن از ديدگاه ملاصدرا

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 1020 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 818 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 800 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

سيد محمدحسين ميردامادي*

چکيده

بحث کلام الهي، پيشينه‌اي به بلنداي تاريخ اديان و بشريت دارد. در اسلام نيز متکلمان، کلام حق را به‌عنوان يکي از صفات او واکاوي کرده‌اند. اما اين بررسي در نظام فلسفي ملاصدرا، عميق‌تر شده و صبغۀ وجودي يافته است. ملاصدرا، از سويي، نگاهي معرفت‌شناسانه به هستي دارد و از سوي ديگر، نگاهي هستي‌شناسانه به معارف الهي دارد. به سخن ديگر، او ميان هستي و هدايت‌هاي الهي جدايي نمي‌بيند. از ديدگاه صدرا عالم و مراتب آن، سراسر دلالت و آيه و به‌مثابه الفاظ انباشته از معنا هستند. اين مقاله، ضمن تبيين حقيقت کلام الهي و کيفيت ادراک آن، به جوانب مختلف مسئله پرداخته و اقسام کلام الهي را از ديدگاه حکمت متعاليه بررسي مي‌کند و حقيقت وجودي قرآن را به‌عنوان وجهه‌اي از کلام الهي در عالم دنيا مورد واکاوي قرار مي‌دهد. همچنين بررسي رابطة کلام الهي و نحوة وجودي انسان و ارتقاي وجودي او نيز از مباحث پيش‌رو در اين نوشتار است.

 

کليدواژه‌ها

اقسام کلام الهي، چگونگي دريافت کلام الهي، کلام الهي، مراتب نزولي قرآن، ملاصدرا.


*. دانش‌آموختۀ خارج فقه و اصول حوزۀ علميه قم و دانشجوي دکتري دانشگاه اصفهان       smhm751@yhoo.com

   تاريخ دريافت: 17/03/1397، تاريخ پذيرش: 21/05/1397