دستاوردهاي گفتماني و تمدني انقلاب اسلامي ايران در رويارويي با ليبراليسم

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 821 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 819 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

محمود راست‌پسر*

چکيده

مقاله پيش‌رو درپي پاسخ به اين پرسش است که دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران در رويارويي با ليبراليسم چيست و انقلاب اسلامي ايران در چهارمين دهه از عمر خود، تا چه اندازه توانسته است در برابر هجمه‌هاي گسترده ليبراليسم موفق عمل کند و آن را به چالش بکشد؟ درباره اين پرسش مي‌توان گفت که انقلاب اسلامي ايران در دو حوزه گفتماني و تمدني، دستاوردهاي بسيار مهمي داشته است. در حوزه گفتماني بر شعار استعماري و نغمه ناموزون جدايي دين از سياست خط بطلان کشيد و با گفتمان‌هايي مانند اصل تولي و تبري، نفي سبيل و صدور انقلاب، ليبراليسم را با چالش جدي روبه‌رو ساخت. در حوزه تمدني نيز توفيقات زيادي در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي داشته است. ازاين‌رو، اين مقاله با رويکرد تحليلي- فلسفي به بررسي دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران در رويارويي با ليبراليسم مي‌پردازد.

 

کليدواژه‌ها

انقلاب اسلامي ايران، دستاوردهاي تمدني، دستاوردهاي گفتماني، ليبراليسم.

 

*. دانش‌آموخته سطح 3 حوزه علميه قم                       rasti2012m@gmail.com

   تاريخ دريافت: 18/03/1399، تاريخ پذيرش: 02/07/1399