بررسي جلوه‌هاي مشاركت سياسي در حكومت اسلامي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 824 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 819 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

دانيال محب‌الطاهر*

چکيده

پژوهش پيش‌رو مي‌کوشد با روش توصيفي و تحليلي، جلوه‌هاي گوناگون مشارکت سياسي در حکومت اسلامي را نمايان ساخته و تحقق آن در مصاديق اين شيوه از حکومت را بررسي کند. براساس يافته‌هاي اين پژوهش، در حکومت اسلامي جلوه‌هاي گوناگوني از مشارکت سياسي، شامل زمينه‌سازي براي تشکيل حکومت، حراست از حکومت، دخالت در تصميم‌گيري‌ها، اطاعت از حاکم، نظارت بر حاکم، ارشاد حاکم و سرانجام، بازخواست حاکم تحقق مي‌پذيرد. توجه به جلوه‌هاي پيش‌گفته که برخاسته از زمينه‌هاي مشارکت سياسي در دو حوزۀ باورها و بايدهاي ديني است، اين ادعا را آسان مي‌سازد که برخلاف پندار سکولاريسم، راه مشاركت سياسي در حکومت اسلامي مسدود نبوده و مرجوح بودن نظرات شهروندان نسبت به فرامين الهي، به‌معناي ناديده گرفتن جايگاه و نقش آنها در اداره جامعه نيست؛ نه‌تنها ابتناي حکومت بر دين واحد و مشخص اسلام، با اساس مشاركت سياسي ناسازگار نيست، بلکه مشاركت شهروندان در سياست از اركان مهم و اساسي حكومت ديني است.

 

کليدواژه‌ها

مشارکت سياسي، حکومت اسلامي، جلوه‌هاي مشارکت سياسي، حکومت ديني.

 

*. کارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيj           d.mohebAltaher@gmail.com

   تاريخ دريافت: 26/09/1398، تاريخ پذيرش: 29/02/1399