بررسي و نقد اهداف اقتدارگرايي از ديدگاه فلسفه سياسي اسلامي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 825 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 819 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

سيد محمدهادي مقدسي*

چکيده

اقتدارگرايي گونه جديدي از حکومت استبدادي است که در اوايل قرن بيستم ظهور کرد؛ سپس پژوهشگران غربي و مسلمان به بررسي نسبت آن با نظريه‌ها و نظام‌هاي سياسي پرداختند. ازآنجاکه برخي پژوهشگران بومي، فلسفه سياسي اسلامي را به اقتدارگرايي متهم کرده‌اند، ضرورت دارد تا مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي استخراج و نسبت آنها با مباني فلسفه سياسي اسلامي سنجيده شود. ازاين‌رو، مقاله حاضر با روش توصيفي و تحليلي، مؤلفه‌هاي اقتدارگرايي ناظر به اهداف را در دو عنوان «غلبه تام» و «امنيت» شناسايي کرده و سپس آنها را به چالش کشيده است. غلبه تام، از آن جهت مردود است که برايند چيرگي قواي غضبيه و شهويه بر قوه عاقله است و اين رخداد نمي‌تواند تأمين‌کنندۀ «سعادت» باشد که هدف نهايي سياست است. امنيت نيز شايسته نيست در حوزه اهداف نهايي سياست قرار گيرد و بايد آن را در شمار اهداف مياني جاي داد که زمينه‌ساز اهداف نهايي مي‌گردند.

 

کليدواژه‌ها

اقتدارگرايي، امنيت، فلسفه سياسي اسلامي، غلبه تام، مدينه تغلب.

 

*. دانشجوي دکتري انديشه سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيره   Smohamadhm11@gmail.com

   تاريخ دريافت: 19/03/1398، تاريخ پذيرش: 12/10/1398