ماهيت، اركان و امكان اتحاد در فلسفه سياسي اسلامي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 826 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 819 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

داود تقي‌لو*

چکيده

در فلسفه‌هاي سياسي متأثر از اديان توحيدي، اتحاد غير از جنبه اجتماعي ـ سياسي، از صبغه ديني نيز برخوردار است. واکاوي امکان اتحاد جامعه در فلسفه سياسي اسلامي و دلايل آن، مسئله پژوهش پيش‌روست. هدف اين پژوهش نيز اثبات امکان اتحاد در جامعه اسلامي از ديدگاه فلسفه سياسي اسلامي است. خاستگاه اتحاد در انديشه سياسي اسلام، توحيد است. ازاين‌رو، يکتاپرستان از اتحادي حقيقي برخوردارند. از ويژگي‌هاي مسئله اتحاد در فلسفه سياسي اسلامي، اولويت داشتن محبت در ميان عوامل ايجاد اتحاد، حتي بر عدالت است. امکان نظري و عملي اتحاد در فلسفه سياسي اسلامي مورد اتفاق انديشمندان است. بحث از آثار اتحاد و موانع آن در منابع فلسفه سياسي اسلامي از دلايل امکان وقوعي اتحاد از نگاه حکيمان مسلمان است. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته است.

 

کليدواژه‌ها

اتحاد، ماهيت اتحاد، ارکان اتحاد، امکان اتحاد، فلسفه سياسي، فلسفه سياسي اسلامي.

 

*. دانشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه باقرالعلومs                                                    dtagilo@yahoo.com

    تاريخ دريافت: 11/08/1398، تاريخ پذيرش: 31/03/1399