معرفت‌شناسي كلي و جزئي در منطق سينوي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 831 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 827 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

فرح رامين*

چکيده

مسئله ديرپا و نزاع‌انگيز کليات، ريشه در معرفت‌شناسي کلي و جزئي در منطق دارد. بحث از کلي و جزئي را مي‌توان در سه حوزه معناشناختي، معرفت‌شناختي و هستي‌شناختي بررسي کرد. در حوزه معرفتي نيز مي‌توان از منطق و فلسفه بهره برد. بررسي حيثيت انطباق و صدق اين دو مفهوم با مصاديقشان، در حوزه منطق است و آن‌گاه که از حيث پيدايش و چگونگي دستيابي ذهن به اين مفاهيم پرداخته مي‌شود، بحث فلسفي است. ازآنجاکه منطق همواره مقدمه‌اي براي علم فلسفه شمرده مي‌شود، اين پژوهش در راستاي تبيين معرفتي کلي و جزئي در منطق سينوي است. منطق سينوي از درخشان‌ترين دوره‌هاي تاريخ منطق است. توجيه جايگاه بحث از کلي و جزئي در بخش الفاظ مفرد، تبيين تعريف جزئي و کلي، راهکار ابن‌سينا در برون‌رفت از اشکال عدم امتناع فرض در دستيابي به مفهوم جزئي و نسبت‌سنجي ميان کلي و جزئي حقيقي و اضافي، از دستاوردهاي اين پژوهش است.

 

کليدواژه‌ها

ابن‌سينا، كلي، جزئي، معرفت‌شناسي، منطق سينوي.

 

*. دانشيار دانشگاه قم (فلسفه تطبيقي)                                                                           f.ramin@qom.ac.ir

   تاريخ دريافت: 08/09/1399، تاريخ پذيرش: 19/11/1399