پژوهشي در محورهاي اساسي اشكالات در قلمرو اعجاز عددي قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

حيدرعلي حقوقي*
كريم عبدالملكي**
روح‌الله محمدي***

چکيده

قرآن کريم معجزه‌اي جاويد براي هدايت بشر است. يکي از جنبه‌هاي اعجاز قرآن که تا اندازه بسياري متأثر از رايانه و برنامه‌هاي نرم‌افزاري است، اعجاز عددي آن است. موضوعي که بسياري از قرآن‌پژوهان بدان پرداخته‌اند و باعث شکل‌گيري بحث‌ها و ديدگاه‌هاي موافق و مخالف فراواني دراين‌باره شده است. ازآنجاکه سروکار محقق در اعجاز عددي با شمارش حروف، کلمات، آيات و سوره‌هاست و بدين‌صورت به نتايج موردنظر دست مي‌يابد، ضروري مي‌نمايد که اشکالات وارده به‌دقت بررسي شود تا درستي و نادرستي گفتار مخالفان روشن گردد. پژوهش پيش‌رو، با روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه‌اي درپي تحقق اين هدف نگارش يافت. ارائه نظريه برپايه گزينش ديدگاه خاص در مسائل اختلافي در علوم قرآن، پايبند نبودن به اصول و روش‌هاي پذيرفته‌شده، پيروي نکردن از قواعد منطقي و بيان نتايج اغراق‌آميز، جزء مهم‌ترين ايرادات وارده است. بنابراين انتظار اعجاز عددي از قرآن، توقعي نابجاست و نمي‌‌توان پذيرفت كه خداوند با بندگان خود از راه رمز و معما سخن گفته باشد و اساساً با بيان قرآن در تضاد است؛ زيرا قرآن خود را کتابي روشن و پُرمحتوا معرفي مي‌کند، نه کتابي اسرارآميز و معماگونه!

کليدواژه‌ها: اعجاز عددي، اعجاز علمي، قرآن، معجزه.

 

*. دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامي،سمنان، ايران       hoghoghi@gmail.com
*. استاديار گروه علوم قرآن و حديث، مجتمع آموزشي شهيد محلاتي قم، قم، ايران (نويسنده مسئول)    k.abdolmaleki57@gmail.com
***. استاديار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، دانشكده علوم قرآني شاهرود، شاهرود، ايران  r.mohammadi@guran.ac.ir
 تاريخ دريافت: 21/02/1400، تاريخ پذيرش: 07/06/1400