مباني نظري حقيقتِ «طي‌‌الارض» از منظر امام خميني(ره) / رحيم قرباني

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 338 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 165 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
چکيده
مسئله طي‌‌الارض به عنوان يک کرامت و امر خارق‌العاده تلقّي مي‌شود که در نظر عرفاني حضرت امام(ره) از اقتضائات برخواسته از مراتب کشف صوري عرفاني حقايق به شمار مي‌رود. اين امر و ساير تصرّف‌هاي مادي مثل طي‌‌الزمان، خبر دادن از غيب، راه رفتن بر روي آب، و زنده کردن مردگان، از جمله تصرفات مندرج در مکاشفات حسي
هستند نه روحاني؛ از اين‌رو، به عنوان کرامتي بسيار والا تلقّي نمي‌شود و اولياي الهي حتي از آن اعراض مي‌کنند.
حضرت امام(ره) در بررسي اين مسئله پيرو ابن‌عربي بوده و نظرات او را تبيين کرده است که در اصل، بر پايه مباني عرفاني و نظري خودش به تقرير و تحرير مطلب پرداخته است. ايشان با تبيين نظريه «بطون و ظهور» (اخفا و اظهار در مراتب اسماي الهي) بر پاية روايات شيعه دربارة اسم اعظم، تأويلي در چارچوب قدرت والاي اولياي الهي ارائه کرده‌اند. برخي از نظراتِ هم راستا با نظر امام‌خميني(ره) نيز در اين نوشتار مطرح و بررسي شده و بر اساس مباني امام مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.
 
کليدواژه‌ها
طي‌‌الارض، کشف صوري، خرق ماده، اسم اعظم، اسماي الهي، ظهور، بطون، ايجاد، اعدام.