شماره 12 (عرفان اسلامي) ـ سال سوم، شماره چهارم، زمستان 1387