بررسي طبقات پيرهرات / رضا شاكري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 340 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 165 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.
چکيده
در قرن پنجم هجري، به تدريج آثار عرفاني عرضه شدند و مورد ارزيابي قرار گرفتند. يکي از نخستين جوانه‌هاي اين فرآيند پديدار شدن تذکره‌هاي صوفيانه بود. نخستين اين آثار، طبقات الصوفية سُلَمي است. پس از گذران چند دهه، خواجه عبدالله اين کتاب را براي شاگردان بازگو کرد و براساس شرايط روحي خود او و درسي بودن جلسه، تغييرات شگرفي در آن پديد آورد که به تفصيل به موارد آن اشاره مي‌شود. اين نوشتار در مقام معرفي کتاب طبقات خواجه است. در ادامه، عوامل آبشخور‌هايي که در شکل گيري اين طبقات نقش داشته‌اند، بررسي مي‌شود. در پرتو اين نکات، ارزش واقعي کتاب حاضر معلوم مي‌گردد.
 
کليدواژه‌ها
خواجه‌عبدالله انصاري، طبقات‌الصوفيه، سُلَمي، حالات و کلمات عارفانه، شيخ عمو، خانقاه.