بررسى ديدگاه فليسوفان مسلمان در باب تعريف «تصور» و «تصديق» / تهيه و تنظيم: حسن عبدي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 396 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 394 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

بررسى ديدگاه فيلسوفان مسلمان
در باب تعريف «تصور» و «تصديق»

اشاره

اين مقال، حاصل گفت‌وگويى ميان علامه مصباح يزدى، ‌استاد فياضى و دکتر لگنهاوسن در باب تعريف «تصور و تصديق» از ديدگاه فيلسوفان مسلمان است.1

در اين نشست، اساتيد معظم، براساس ترتيب زمانى، تعريف‌هاى مطرح شده براى تصور و تصديق را بيان کرده، پس از نقد و بررسى، به وجه جامع آنها اشاره و به نقد و بررسى اشکال‌هاى مطرح شده پرداخته‌اند.

کليدواژه‌ها

تصور، تصديق، علم حصولى، قضيه، حکم، اعتقاد، صدق قضيه، اذعان، فيلسوفان مسلمان.


پى‌نوشت‌ها

1. ميزگرد معرفت‌شناسى مورخ1377/01/30 در مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ‌(قدس سره).