اقسام بديهى و چالش تحقق/ عباس عارفي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 397 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 394 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

اقسام بديهى و چالش تحقق

چكيده

اين مقاله به نُه فرض درباره اقسام بديهى و نسبت آنها با علم نظرى اشاره کرده است و نيز به پنج ديدگاه درباره فرضِ قابل قبول از فرض‌هاى مزبور پرداخته و پس از نقد و بررسى آنها به اين گزينه رهنمون شده كه دانسته‌ها، نه همه نظرى است و نه همه بديهى، بلكه برخى بديهى و بعضى نظرى اند.

دراين مقاله همچنين به تفصيل از ديدگاه فخر رازى درباره بداهت همه تصورات بحث شده، و پس از پى‌گيرى ريشه اين فكر، اين نتيجه به دست آمده كه اين نظريه متأثر از نگرش منون است. در نهايت با نقد اين نظريه، امكان نظرى بودن برخى تصورات اثبات گرديده است.

كليدواژه‌ها

بديهى، نظرى، اقسام بديهى، اقسام نظرى، تصور، تصديق، تصور بديهى، تصور نظرى، تصديق بديهى، تصديق نظرى، مناقشه منون، شبهه فخررازي.