مخالفت امامان معصوم (ع) و اصحاب ايشان با فلسفه از نگاه مکتب تفکيک / حسين مظفري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 398 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 394 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

مخالفت امامان معصومس و اصحاب ايشان با فلسفه
از نگاه مكتب تفكيك

چكيده

تفكيكيان معتقدند امامان معصوم(ع)، و به تبع ايشان اصحابشان، از فلسفه و فلاسفه روى‌گردان بوده‌اند. اين مقاله با بررسى دو روايتى كه تفكيكيان آنها را نشانه مخالفت امامان(ع) با فلسفه مى‌دانند و همچنين ادله‌اى كه تفكيكيان آنها را نشانه مخالفت اصحاب با فلسفه مى‌شمرند نشان داده است كه نه‌تنها ايشان با فلسفه مخالف نبوده‌اند بلكه شمارى از اصحاب ضمن ابراز علاقه به فلسفه، و فراگيرى آن، به سهم خود در تكامل اين علم كوشيده‌اند.

كليدواژه‌ها

امامان معصوم(ع)، اصحاب امامان(ع)، فلسفه، مكتب تفكيك.