نگاهى به جايگاه علوم عقلى در ميان علوم (‌باتأكيد بر ديدگاه فارابى، غزالى و قطب‌الدين شيرازى) / حسن اسلامپور

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 399 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 394 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

نگاهى به جايگاه علوم عقلى در ميان علوم
(‌باتأكيد بر ديدگاه فارابى، غزالى و قطب‌الدين شيرازى)

چكيده

با توجه به نقش تعيين كننده علوم عقلى در ميان ديگر شاخه‌هاى علوم انسانى، بررسى كارشناسانه و تبيين جايگاه علوم عقلى در مهندسى ساختار علوم اسلامى براى جهان اسلام، و به ويژه براى محققان و مراكزى كه نگاه دائرةالمعارفى به علوم دارند، از مسائل بسيار مهم است. مبانى و فضاى فكرى و نوع برداشت متفكران اسلامى از آموزه‌هاى دينى امرى بوده است كه در تعيين موقعيت اين علوم و نقض و ابرام‌هاى موجود در اين زمينه نقشى تعيين كننده داشته است. اين نوشتار با گذرى بر مفهوم‌شناسى و بيان خصيصه‌هاى علوم عقلى، به تبيين و توجيه جايگاه اين علوم در ميان ديگر دانش‌ها پرداخته است.

كليدواژه‌ها

علوم عقلى، علوم نقلى، طبقه‌بندى علوم، فارابى، غزالى، قطب‌الدين شيرازي.