معرفيِ گزارشى از اثولوجياى ارسطو / يارعلى كُرد فيروزجايي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 400 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 394 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

معرفيِ گزارشى از اثولوجياى ارسطو

چكيده

پس از آن كه ثابت شد اثولوجيا ترجمه آزاد انئادهاى (Enneads) چهارم، پنجم و ششم فلوطين بوده و از آنِ ارسطو نيست، سهم ارسطو در خداشناسى اندك شمرده شد و صبغه طبيعى فلسفه او برجسته گشت. اما گرچه اثولوجياى معروف از آنِ ارسطو نيست، به گواهى رساله‌اى که از اسکندر افروديسى در دست است، وى كتابى به نام اثولوجيا داشته که اسکندر در اين رساله، مطالب آن را گزارش کرده است.

برخى مطالب اين رساله در آثار فيلسوفان مسلمان آمده است، و از اين روى، مى‌توان گفت فيلسوفان مسلمان به اين اثر توجه داشته‌اند، اما ظاهراً به دليل آنكه اثولوجياى منحول ارسطو، اثولوجياى ارسطو تلقى شده بود، چندان اعتنايى به خلاصه اسكندر از اثولوجياى راستينِ ارسطو نكرده‌اند.

انتشار گزارش اسكندر از اثولوجياى ارسطو، تحول مهمى در ارسطوپژوهيِ معاصر پديد خواهد آورد و دوباره صبغه الهيِ فلسفه او را برجسته خواهد ساخت.

كليدواژه‌ها

ارسطو، اثولوجيا، اسكندر افروديسى، افلوطين، مابعدالطبيعه.