كتابشناسى در گذرتاريخ / مهدى رحيمي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 402 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 394 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

كتاب‌شناسى در گذر تاريخ

چكيده

كتاب‌شناسى‌ها زحمات طاقت‌فرساى بشر را براى ارتقاى علم و دانش در گذر تاريخ انعكاس مى‌دهند. به دليل اهميت اين دسته از كتاب‌هاى مرجع، اين نوشتار كوشيده است تا پس از بيان تعريف كتاب‌شناسى و اشاره‌اى مختصر به ضرورت تدوين آن، سير تاريخى تدوين كتاب‌شناسى‌ها در جهان، و به ويژه دنياى اسلام و عالم تشيع، را كانون مطالعه و بررسى قرار دهد. در ضمن، اشاره كوتاهى نيز به تاريخچه آن در ايران و دوره‌هاى مختلف كتاب‌شناسى‌هاى اسلامى رفته است.

كليدواژه‌ها

كتاب‌شناسى، علم كتاب‌شناسى، فن كتاب‌شناسى، فهرست، كتاب‌شناسى‌هاى اسلامى، كتاب‌شناسى‌هاى شيعى، الذريعة، كتاب‌شناسى ملي.