علم پروردگار به آفريدگان، پيش از آفرينش / غلامرضا فياضي؛ تنظيم و نگارش: حسين مظفري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 538 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 495 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 493 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چكيده
اين مقاله به بيان چهار نظرية معروف دربارة «چگونگي علم خداوند به آفريدگان پيش از آفرينش» و طرح نقاط ضعف و قوت هر كدام از آنها پرداخته است. اين نظريه‌ها عبارتند از: (1) نظرية مشائيان که علم پيشين حق به موجودات را، حصولي و تفصيلي و خارج از ذات حق مي‌دانستند؛ (2) نظرية شيخ اشراق که علم پيشين حق را اجمالي مي‌داند؛ (3) نظرية ابتدايي ملاصدرا که علم حضوري حق‌تعالي به ذات خود را، مستلزم علم حضوري به موجودات پيش از آفرينش آنها مي‌داند؛ (4) نظرية نهايي ملاصدرا که علم پيشين حق‌تعالي به موجودات را، حصولي، تفصيلي و در عين حال عين ذات پرودگار مي‌داند. نويسندة اين نوشتار، با بيان ضعف‌هاي سه نظريه اول، نظرية چهارم يعني نظرية نهايي ملاصدرا را برئ از تمام آن اشکال‌ها مي‌داند و به عنوان نظرية خود برمي‌گزيند.
 
كليدواژه‌ها
علم اجمالي، علم تفصيلي، علم پيشين الهي، علم حصولي خدا.