برهان‌هاي صديقين؛ تقريرها، اشكال‌ها و پاسخ‌ها / حسين عشاقي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 539 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 496 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 493 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چکيده
اصالت وجود در تحقق، عبارت است از موجود بودن وجود به‌خودي خود به گونه‌اي که موجود بودن آن، عين حقيقت او باشد نه وابسته به حالتي ديگر. اين نوشتار در دو مرحله، ارائه شده است: يکي اصالت حقيقت لابشرطيِ وجود و ديگر، اصالت وجودهاي خاص. هر كدام از اين دو ادعا با ادله متعددي اثبات شده که به آنها دراين مقاله پاسخ داده‌ايم. در اين مقاله، پنج نظرية ديگر در مورد موجود اصيل مطرح گرديده است که عبارتنداز: اصالت ماهيت و اعتباري بودن وجود؛ اصالتِ وجود وماهيت؛ اصالت وجود در واجب و اصالت ماهيت در ممکنات؛ اصالت وجود و ماهيتِ موجود به عين موجوديتِ وجود؛ اصالت وجود و اصالت ماهيت به تبع وجود. نظرية اخير را قيصري مطرح کرده و صدرالمتأليهن نيز در برخي آثارش بدان گراييده است. نگارنده اين نظريه را با ارائه دلايلي، تأييد كرده است. در پايان اين نوشتار، آثار اصالت وجود را بررسي كرده‌ايم.
 
کليدواژه‌ها
برهان صديقين،اصالت در تحقق، اصالت وجود، موجود بالذات، موجود بالعرض، اعتباريت، ماهيت، حصص وجود، حقيقت لابشرطي وجود.