تقريري بديع از برهان صديقين علامه طباطبايي(ره) / عسكري سليماني اميري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 541 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 497 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 493 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چكيده
برهان صديقين از براهيني است که فيلسوفان مسلمان در اثبات وجود خدا بدان اهتمام ويژه داشته‌اند و تا کنون تقريرهاي متعددي از سوي ابن‌سينا، ملاصدرا، حکيم سبزواري و علامه طباطبايي ارائه شده است. در ميان اين تقريرها برهان علامه (ره) در عين اتقان از پيچيدگي خاصي برخوردار است که برخي انديشه‌ها را به اين پرسش کشانده که آيا اين برهان از اعتبار منطقي برخوردار است يا در آن مغالطه‌اي نفوذ کرده است؟ به نظر مي‌رسد که اين برهان از اعتبار لازم برخوردار است و روش علامه (ره) در اين برهان به اموري ديگر مانند بيداري و خواب، خارجي و ذهني و معناداري و بي‌معنايي قابل تعميم است و به موجب اين روش خواب در پرتو بيداري خواب است و ذهني در پرتو خارجي ذهني است و بي‌معنايي در پرتو معناداري بي‌معنا است، بنابراين خواب مطلق، ذهني مطلق و بي‌معنايي مطلق خود متناقض است.
 
کليدواژه‌ها
برهان صديقين، علامه طباطبايي(ره)، سفسطه، خارجي، ذهني، بيداري، خواب، معنا داري، بي‌معنايي.