«ذاتي» در منطق و فلسفه / محمدباقر ملكيان

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 542 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 498 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 493 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چكيده
مفهوم ذاتي از واژگان پركاربرد در منطق و فلسفه است. چون بي‌توجهي به معاني مختلف يك واژة مشترك، سبب خطا و غلطيدن به دام مغالطه اشتراك لفظي مي‌شود، بر آن شديم معاني مختلف واژه ذاتي را مشخص كنيم. در اين ميان، چند معنا از معاني اين واژه مشهورتر است؛ مثل ذاتي باب ايساغوجي و يا ذاتي باب برهان، ولي حتي در اين دو معنا نيز سخناني متفاوت و گاه متعارض هست كه در اين نوشتار به بررسي آنها خواهيم پرداخت.
 
كليدواژه‌ها
ذاتي باب ايساغوجي، ذاتي باب برهان، ذاتي باب علوم، ذاتي باب علل، ذاتي باب وجود، محمول ذاتي و حمل ذاتي.