يقين؛ پيشينه، انواع و تعاريف / جمعه‌خان افضلي

  • user warning: Table '.\maarefeaqli@002enashriyat@002eir\progress' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 501 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 493 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چکيده
در حوزة معرفت‌شناسي، يقين از اهميت والايي برخوردار است در بيان جايگاه آن، همين بس كه بسياري از فيلسوفان در گذشته و حال معرفت حقيقي را با معرفت يقيني برابر دانسته‌اند؛ به گونه‌اي كه اگر يقين دست ندهد، معرفت حقيقي نيز حاصل نمي‌گردد.
در اين نوشتار، به مباحثي مانند پيشينة بحث يقين، انواع يقين و تعريف‌هايي كه فيلسوفان يونان، مسلمان و غربي از يقين مورد نظر ارائه كرده‌اند، پرداخته‌ايم. براساس شواهد تاريخي، ديدگاه‌ فيلسوفان يونان و فيلسوفان مسلمان درباره تعريف يقين و برابر دانستن آن با علم حقيقي يكسان است، اما غربي‌ها نظر متفاوتي دارند؛ برخي از آنها، معيار يقين را اموري مانند «وضوح و تمايز» يا «حسي بودن» مي‌دانند و برخي ديگر، همين تعريف يا تعريف يونيان از يقين را مي‌پذيرند، اما علم را با يقين برابر نمي‌دانند، بلكه آن را «باور صادق موجه» تلقي مي‌كنند. 
 
كليدواژه‌ها
يقين، يقين روان‌شناختي، يقين منطقي، يقين گزاره‌اي، عقل مضاعف، علم حقيقي، باور، توجيه و تضمين.