كتاب‌شناسي؛‌ اقسام، فوائد و كاربردها / مهدي رحيمي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 502 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 502 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 493 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چكيده
نوشتار حاضر در دو بخش تنظيم شده است: در بخش اول، اقسام كتاب‌شناسي‌‌ها تبيين شده‌اند و در بخش دوم، به برخي از كاربردها و فايده‌هاي تحقيقي دربارة قلمرو و اقسام كتاب‌شناسي‌ها تدوين كتاب‌شناسي در عصر حاضر پرداخته است.
 
كليدواژه‌ها
كتاب‌شناسي، اقسام كتاب‌شناسي، فوايد كتاب‌شناسي، كتاب‌شناسي تحليلي، كتاب‌شناسي توصيفي، كتاب‌شناسي تاريخي، كتاب‌شناسي موضوعي، فهرست، شابك، كتاب‌شناسي جهاني.