تبارشناسي کلام جديد / حسن يوسفيان

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 509 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 505 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چکيده
تحولات دنياي جديد، پرسش‌هاي تازه‌اي فرا روي متکلمان نهاده و حتّي کساني را بر آن داشته است تا از نو شدن علم کلام سخن بگويند.مسائلي چون منشأ دين، تجربة ديني، کثرت‌گرايي ديني، زبان دين، و نيز رابطة  دين با اموري چون اخلاق و علم تجربي، از دل‌مشغولي‌هاي متکلمان در دوران جديد است؛ مسائلي که طرح آنها در عرصة مباحث کلامي، نقطة عطفي در تاريخ اين علم به شمار مي‌رود. امروزه گاه وصف «جديد» را نيز به «کلام» مي‌افزايند و از تعبير «کلام جديد» استفاده مي‌کنند. بررسي معناي اين اصطلاح و نسبت آن با اصطلاح‌هايي چون «فلسفة دين» و «الهيات فلسفي» ـ که در فرهنگ مغرب‌زمين ريشه دارند ـ مقصود اصلي اين نوشتار است.
 
کليدواژه‌ها
الهيات فلسفي، الهيات مدرن، دين‌پژوهي، دين‌شناسي، فلسفه، فلسفة دين، کلام، کلام جديد، کلام فلسفي.