شماره 11 (کلام اسلامي) ـ سال سوم، شماره سوم، پاييز 1387