سخن نخست

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 616 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 505 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

به‌نام خداوند آموزندة بيان به انسان و سلام بر انبياي الهي به ويژه خاتم ايشان كه كلامشان هدايتگر انسان به راه سعادت است و با درود پيشوايان معصوم(ع) كه راهنمايان هدايت‌اند.
نوع بيان عقايد هر دين و نيز دفاع از آن عقايد، در گستره زمان دست‌خوش تغيير و تحول مي‌شود و علم كلام، متناسب با اين شرايط، بايد به بازسازي و بازيابي خود دست‌يازد. اين تفاوت‌ها در چند جنبه به چشم مي‌آيند.
اگرچه صرف تغيير لزوماً به معناي بهتر يا كامل‌تر شدن نيست، اصل تغيير و تحول امري اجتناب‌ناپذير است. آنچه براي دلسوزان حوزة مسائل كلامي لازم است، مديريت صحيح اين تغيير و تحول‌هاست.
امروز، به دليل پيشرفت سريع وسائل ارتباط‌جمعي، اگر در نقطه‌اي از جهان مسائلي دربارة باورهاي دين خاصي مطرح شود، با ترجمه و انتقال آنها به محافل ديگر كشورها و اديان، متكلمان اديان ديگر نيز، خواه‌‌ناخواه بايد پاسخ‌هايي در خور براي آن مسائل فراهم آورند، وگرنه از ديگران عقب مي‌مانند و قدرت عرضه اندام در حوزة مسائل عقيدتي را از دست خواهند داد.
ناديده گرفتن مسائل نو‌ظهور، براي صيانت از آرا و عقايد ديني راه مناسبي نيست. آن كس كه منطقي محكم و رأيي متين دارد، بايد با منطقي استوار، با باورها و فرهنگ‌هاي ديگر مواجه شود تا اگر قوتي در آنها ديد، بپذيرد و اگر نارسايي‌هايي يافت، در پي اصلاح آن بكوشد؛ اين بدين معناست كه دست تسليم در برابر ديگر باورها دراز نمي‌كنيم كه اين انفعال مورد تأييد عقل و شرع نيست. نيز متعصبانه، دست رد به ديگر آرا نمي‌زنيم.
نشرية معارف عقلي با اين نگاه، به گزينش مقالات مي‌پردازد. با بررسي مقالات اين شماره، درخواهيد يافت كه نگارندگان اين مقالات گاه با باز‌نگري در سخنان عالمان مسلمان و بازخواني آن گفته‌ها، سخني متناسب با نيازهاي امروز ارائه كرده‌اند. برخي نيز با مطرح كردن سخناني از انديشمندان ديگر فرهنگ‌ها و باز‌كاوي زواياي آنها، ديدگاهي برخواسته از باورهاي اسلامي را در مواجهه با آن سخنان عرضه كرده‌اند. برخي نيز با طرح پرسش يا اشكالي جديد به جست‌وجوي پاسخ آن، در ميان ميراث مكتوب كلامي مسلمانان پرداخته‌اند و سرانجام، آراي ديگران در باب عقيده‌اي خاص از عقايد اسلامي و يا در مورد مذهبي از مذاهب اسلامي را مورد ارزيابي و سنجش قرار داده‌اند.
همه اينها به معناي توجه جدي به فضاي كنوني مباحث كلامي و عقيدتي و پذيرفتن تغيير و تحول در اين فضا و مديريت اين تحولات در جهت پاسداري از عقايد صحيح ديني است.
از خوانندگان عزيز در ارتقاي علمي مقالات ياري مي‌طلبيم.
سردبير