نقش سياست در پيدايش فرقه‌هاي کلامي در ميان مسلمانان / محمد ايزدي‌تبار

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 510 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 505 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چکيده
بخش مهمي از آموزه‌هاي دين مبين اسلام را مباحث عقيدتي تشکيل مي‌دهد که قرآن کريم در آيات فراواني بدان پرداخته و مردم را به اعتقاد و ايمان به آن فراخوانده است. مسلمانان در زمان رسول اکرم… با توجه به حضور آن حضرت در جامعه اسلامي و نيز به سبب پرهيز بيشتر آنان از هوي و هوس از هرگونه تفرقه و فرقه‌گرايي عقيدتي به دور بودند، ولي پس از وفات رسول خدا… اختلاف‌‌نظرها ميان آنان آغاز شد و کم‌کم فرقه‌هاي متعددي در ميان مسلمانان پديد آمد. بحث از عناصر دخيل در پيدايش فرقه‌ها، يکي از مباحث مهم در زمينه فرق اسلامي است که در اين مقاله با تقسيم‌بندي عوامل به عوامل داخلي که از درون جامعه اسلامي نشأت گرفته است و عوامل بيروني که ناشي از تعاملات و تبادلات فرهنگي ميان مسلمانان و ديگر ملت‌ها بوده است، تنها به يك عامل از عوامل داخلي پرداخته‌ايم که نقش عامل سياست در پيدايش فرقه‌ها يا ترويج فرقه‌اي در مقابل فرقه‌هاي ديگر است. در اين زمينه، اختلاف‌نظرهاي مسلمانان در مسئله امامت و رهبري و پس از آن، دوران حکومت بني‌اميه و ترويج انديشة جبر و سرکوب فکر قدريه بررسي شده است. آن‌گاه به حمايت حکومت عباسيان از معتزله و بعدها از اشاعره را مطرح کرده و تأثير سياست در رواج يا سرکوب يک فرقه را روشن ساخته‌ايم.
 
کليدواژه‌ها
فرقه‌هاي اسلامي، شيعه، قدريه، مجبره، خوارج، مرجئه، معتزله، اشاعره، بني‌اميه و عباسيان.