عقل و دين؛ تعامل يا تقابل / جمعه‌خان افضلي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 512 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 505 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چكيده
رابطة ميان عقل و دين چگونه است؟ آيا آن دو با هم سازگاري دارند يا ناسازگاري؟ پرسش‌هايي از اين دست، از گذشته‌هاي دور مطرح بوده است و انديشمندان، رويكردهاي گوناگوني در رويارويي با آنها مطرح ساخته‌اند.
نوشتار حاضر، نخست با بيان مقصود از عقل و دين مورد بحث، تصويري از تعارض ميان عقل و دين (به ويژه در دو حوزة علوم تجربي و علوم انساني) ارائه مي‌كند و سپس رويكردهاي مطرح، از جمله رويكردهاي تخطئه، حذف، توجيه و تكميل را معرفي مي‌كند و سرانجام، ديدگاه مختار را با عنوان رويكرد واقع‌بينانه مطرح مي‌سازد و مؤلفه‌هاي آن را تبيين مي‌كند.
 
كليدواژه
عقل، دين، تعارض، تخطئه، حذف، توجيه، تكميل و رويكرد واقع‌بينانه.