«ثنويت» در کلام و فلسفه / موسي ناظريان‌فر

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 511 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 505 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
چکيده
ثنويت اصطلاحي کلامي است که در فلسفه نيز کاربرد دارد، اين واژه در لغت به معناي دوگانگي است و ثنوي به کسي گفته مي‌شود که به اثنينيت منسوب است. و در اصطلاح متکلمان، عنواني است براي اعتقادات ثنويه يا اصحاب اثنين،که معتقدند عالم دو آفريننده دارد: يکي نور، که آفريدگار خوبي‌هاست و ديگري ظلمت که آفريدگار بدي‌هاست، و هر دو نيز ازلي و قديم‌اند. ثنويت در نزد حکماي قديم يونان و برخي فلاسفة اروپا عبارت است از دوگانگي روح و جسم و يا جوهر آنها و يا دوگانگي روح و ماده.
اين مقاله بر آن است که با بيان انگيزة گرايش به ثنويت و فرقه‌هاي آن، عقائد ثنويه را با ادلة توحيد و برهان تمانع و برهان حدوث، ابطال نموده و ضمن تبيين مسئلة شرور، اثبات کند که آفريدگار جهان يکي است و تنها او مدبر امور عالم است.
 
کليدواژه‌ها
توحيد، شرک، ثنويت، نور، ظلمت، خير، شر، شيطان، مجوس، زردشت.