چيستي منطق فازي و علت گرايش انديشمندان مسلمان به آن / سيد امير سخاوتيان

  • user warning: Table '.\maarefeaqli@002enashriyat@002eir\progress' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 560 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 549 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چکيده
منطق فازي از منطق‌هاي جديدي است كه در اواسط قرن بيستم به عرصة علم وارد شد. پيدايش اين روش تفكر، بازتاب‌هاي گوناگوني در ميان انديشمندان دانش‌هاي مختلف داشت. گروهي آن را به آسمان بردند و گروهي ديگر آن را توهمي دانستند كه سبب از ميان رفتن پايه‌هاي علوم مي‌شود. اين منطق، چند سالي است كه در ايران مطرح شده است، ولي بيشتر پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه، فني است و کمتر مي‌توان در بحث‌هاي فلسفي به كتاب‌هاي فارسي دست يافت. بيشترين قرائت از منطق فازي، قرائت ايده‌آليستي است، اما قرائت‌هاي تازه‌تر به رئاليست نزديک مي‌شود. پيشگام آن، پروفسور لطفي‌زاده، دانشمند ايراني تبار دانشگاه کاليفرنيا است. گرايش به منطق فازي در ايران، علت‌هاي گوناگوني دارد. گروهي به علت شيفتگي به فرهنگ غرب و گروهي به خاطر تازه بودن، آن را پذيرفته‌اند. اين مقاله، بيشتر در پي بيان علت گرايش گروهي از انديشمندان ديني به آن است و براي روشن شدن مسئله نيم‌نگاهي به تاريخچه و مباني منطق فازي خواهد داشت.
منظور از انديشمندان ديني اعم است از کساني که متعهد به دين اسلام هستند. زيرا ممکن است کسي به دين اسلام پاي‌بند نباشد، ولي به جهتي، از انديشه اسلامي تأثير بپذيرد، براي نمونه، پژوهشگري در انديشه و حکمت صدرايي باشد.
 
کليدواژه‌ها
عدم قطعيت، ابهام، قضيه، صدق، منطق دو ارزشي، منطق چند ارزشي، مجموعه، سياليت.