شماره 17 (منطق) ـ سال پنجم، شماره سوم، زمستان 1389