شافعيان و منطق‌پژوهي / ابراهيم نوئي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 566 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 549 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چکيده

حرکت پرفراز و نشيب دانش منطق ميان شافعيان، آن سان که سزاوار است تاکنون مورد بررسي و کاوش ويژه قرار نگرفته است. اگر شماري از پيشوايان اين مذهب فقهي، ستودن اين دانش را بدانجا رسانيدند که هم دست‌يابي به سعادت جاويدان بشري را بر فراگيري علم منطق متوقف دانستند و هم اطمينان را از دانسته‌هاي ناآشنايان به اين دانش زدودند؛ گروه فراواني از بزرگان همين مذهب نيز ديده مي‌شوند که با دست‌يازي به دلايلي که بيشتر خاستگاهي غيرفقهي دارند و شمار آنها دست‌کم به نُه دليل مي‌رسد، روي‌آوري به دانش منطق را ناروا دانسته‌اند. نوشتار پيش‌رو کوشيده است پس از پي‌گيري اين دلايل و تحليل و بررسي آنها، نادرستي، سستي و ناکافي بودن آن دلائل را آشکار مي‌سازد.

 

کليدواژه‌ها
علم منطق، شافعي، اجماع، بدعت.