شرح رساله «چهارده مغالطه به زبان فارسي» / عسكري سليماني اميري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 561 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 549 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چکيده

نوشتار پيش‌رو، رسالة کوتاهي از نمونه مغالطه‌ها در مسائل گوناگون علمي و پاسخ به آنها است که از نسخه‌اي خطي در کتابخانة قاضي‌خسروبيک در سارايوو (بوسني هرزگوين) به دست آمده است. متأسفانه نويسنده و تاريخ نگارش آن نامعلوم است. متن رساله، دربردارندة يازده مغالطه و پاسخ به آنها است و در حاشية آن نيز چند مغالطه ديگر آمده است که در مجموع، چهارده مغالطه است و توجه به آنها شايستة اهميت است و پاره‌اي از اين مغالطه‌ها، جنبه معرفت‌شناختي دارد.

 

کليدواژه‌ها
مغالطه، ذوالحدين جعلي، عدم تکرار حد وسط، سوء اعتبار حمل، اخذ الطبيعهْْ مکان الفرد، سوء تأليف، مغالطه مادي، وضع ماليس بعلهْْ علهْْ، مغالطة حذف نامکرر، مصادره به مطلوب.