ويژگي‌هاي اساسي امامان(ع) در انديشه ابن‌قبه(ره) / اصغر غلامي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

چکيده
برخي مدعي هستند شيعيان سده‌هاي نخستين، رويکردي بشري به امامت داشته‌اند. يکي از عالماني که با استناد به برخي عبارات متشابه، به عنوان نمايندة قرائت بشري از امامت معرفي شده، ابن‌قبه رازي است؛ اما با بررسي آراي وي دربارة ويژگي‌هاي امامان‰ معلوم مي‌شود ابن‌قبه امامان را داراي ويژگي‌هاي زير مي‌دانسته است:
1. وجوب طاعت، 2. حجيت، 3. منصوص و منصوب بودن از جانب خداوند، 4. علم الهي، 5. قدرت الهي (معجزه)، 6.عصمت.
بنابراين هرگز نمي‌توان او را گواهي بر وجود عالماني با قرائت بشري از امامت، معرفي کرد.
 
 
کليدواژه‌ها
ابن‌قبه، ويژگي‌هاي امام، وجوب طاعت، نص و نصب، علم الهي، عصمت.