شماره 15 (کلام اسلامي) ـ سال پنجم، شماره اول، تابستان 1389