سيري بر نظرية عصمت امام، از ابتدا تا قرن پنجم هجري / محمدحسين فارياب

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

چكيده

عصمت در لغت، به معناي بازدارندگي و منع، و در علم كلام به معناي بازدارندگي از گناه و اشتباه به كار مي‌رود. آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، بررسي سير تاريخي مسئلة عصمت امام در تاريخ انديشة شيعه اماميه تا پايان سده پنجم هجري است. بر اساس مهم‌ترين يافته‌هاي اين تحقيق، نظرية عصمت امام پيش از آنكه به وسيله متكلمان شيعي مطرح شود، در آيات قرآن كريم و نيز سنت نبوي نمودي آشكار داشته، چنان‌كه سخنان صحابة رسول خدا(ص) مؤيد چنين ادعايي است. اگرچه شبهاتي چند دربارة اعتقاد يا عدم اعتقاد صحابه ائمه اطهار(ع) به وسيلة برخي نويسندگان مطرح شده است، تحقيق و واكاوي در اين مسئله خلاف اين شبهات را ثابت مي‌کند.

 

کليدواژه‌ها

عصمت، امام، علم، اشتباه.